زیـبـا صـدیـقـی

مدیر عامل

تدریس: انگلیسی

رضـا دسـتـوان

مدیریت مجتمع – کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

تدریس: انگلیسی

پـروانـه دهـقـانـی

مدیریت داخلی – کارشناسی زبان انگلیسی

تدریس: انگلیسی

فـاطـمـه پـاشـایـی

مدرس زبان انگلیسی – کارشناس

تدریس: انگلیسی

سـارا عـلـیـپـور

 مدرس زبان انگلیسی – کارشناسی ارشد

تدریس: انگلیسی

مـهـسـا حـاجـی زاده

 مدرس زبان انگلیسی – کارشناسی ارشد

تدریس: انگلیسی

شـیـمـا شـمـسـی

 مدرس زبان انگلیسی – کارشناسی

تدریس: انگلیسی